Digigames

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Sklepu www.DIDIGAMES.PL

Korzystanie z naszych usług oznacza, że Państwo nam ufają, co ma dla nas szczególne znaczenie. Ochrona prywatności Państwa oraz członków Państwa Rodziny ma dla nas priorytetowe znaczenie. W tym dokumencie znajdą Państwo informacje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe. Znajdą w nim także Państwo informacje, jakie przysługują Państwu prawa, a także jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących danych, na które chętnie odpowiemy.

Uwaga: potrzebujemy akceptacji Polityki Prywatności, by świadczyć dla Państwa usługi. Jeśli jej Państwo nie akceptują, prosimy Państwa o zaprzestanie korzystana z naszych usług.

1) Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digigames Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kamionka; adres: ul. Lubartowska 13, 21-132 Kamionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000849390, NIP 7142054251, REGON 386514932

Administrator przetwarza dane osobowe i informacje dotyczące z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.), Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.), przy zachowaniu wszelkich wymaganych prawem zabezpieczeń.

 

2) Jak może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych osoba, której dotyczą dane osobowe może skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: office@digigames.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Lubartowska 13, 21-132 Kamionka.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania, dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych, Administrator z pewnością udzieli na nie odpowiedzi.

 

3) Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Prosimy, by pamiętali Państwo o prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych i RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić Państwa przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania, w przypadkach zaś, w których żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do wykonania umowy jest to równoznaczne z jej wypowiedzeniem
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, ale Państwo potrzebują, byśmy te dane przechowywali – w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony Państwa roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy nasze podstawy przetwarzania danych były wystarczająco usprawiedliwione w świetle Państwa sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Wówczas zaniechamy przetwarzania danych, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy takiego działania i że nie są one mniej ważne niż Państwa prawa i wolności. Możemy także wykorzystać te dane do dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w danych w pliku MSExel (.xls) na wskazanych adres e-mail, przekazania innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi danych, o ile będzie to możliwe,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informujemy, że PUODO to organ działający w Polsce. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ustanawia własne instytucje i procedury w tym zakresie, a ich zadaniem jest m.in. współpraca z innymi odpowiednimi organami. Mogą Państwo wnieść skargę do dowolnego takiego organu Unii Europejskiej, w szczególności w kraju, w którym Państwo stale przebywają lub pracują.

Wskazane powyżej prawa nie mają charakteru absolutnego. W niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. W każdej sytuacji braku uwzględnienia żądania decyzję poprzedzimy wnikliwą analizą, a decyzję o tej treści podejmiemy jedynie, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Gdyby potrzebowała/potrzebował Pani/Pan informacji, jak może skorzystać z poszczególnych praw, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem, który pomoże Państwu i wyjaśni wątpliwości.

 

4) Jakie dane przetwarza Administrator?

Dane podane przez Panią/Pana przy składaniu zamówienia i/lub rejestrowaniu konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej (NIP), inne dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe.

 

5) Po co Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania zobowiązań Administratora.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, tj. wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz prawnie usprawiedliwiony interes Administrator – marketing bezpośredni produktów własnych, o ile wyraziła Pani/Pan zgodę.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia zawartej przez Panią/Pana umowy oraz wymagany przepisami prawa podatkowego lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.

 

6) Czy Administrator może przekazać Pani Pana dane osobowe innym podmiotom?

Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane podmiotom trzecim jedynie w uzasadnionych przypadkach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 9 RODO są podmioty, które świadczą usługi niezbędne do zrealizowania złożonego przez Panią/Pana zamówienia takie jak operatorzy płatności, księgowość.

Administrator ma także prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek, do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Po przetworzeniu danych osobowych w pierwotnym celu nie będą one przetwarzane w żadnym innym celu bez Pani/Pana zgody.

 

7) Jak Administrator zabezpiecza Pani/Pana dane osobowe?

Informacje przekazywane przez Panią/Pana są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami prawa. Administrator zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w kontrolowanym środowisku z zachowaniem wysokich standardów ochrony.

Jednocześnie Administrator zwraca uwagę na to, żeby Klienci nie udostępniali swoich danych rejestracyjnych podmiotom trzecim i korzystają z opcji „wyloguj się” po skorzystaniu z treści i usług oferowanych przez Sklep.

Administrator nie przechowuje haseł w czystej formie oraz nie wysyłamy ich na e-mail po zakończonej rejestracji.

Przepływ informacji na stronach transakcyjnych odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp osób trzecich do korespondencji z Administratorem jest wykluczony.

Administrator stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do powierzanych nam danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Administratora w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym:

 • są one niezbędne do realizacji zobowiązań, 
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań, lub
 • do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

 

8) Co do są pliki cookies?

Dla poprawienia wydajności i funkcjonalności naszej Sklepu na Pani/Pana dysku zostaje zapisany plik Cookie (to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę). Dzięki temu przy następnych odwiedzinach w Sklepie przeglądarka pamięta część danych, co przyśpiesza proces logowania/kupowania. W pliku Cookie są zapisywane przykładowo pozycje w koszyku z niezrealizowanego zamówienia, wybrany język strony i waluta. Przy następnych odwiedzinach bezproblemowo można kontynuować zakupy.

Używanie plików Cookie jest bezpieczne - dane w nich zapisane może odczytać jedynie strona Administratora. Oczywiście używanie plików Cookie można wyłączyć - nie ogranicza to w żaden sposób działania strony, staje się jednak mniej wygodne i może ograniczać dane funkcjonalności strony.

Administrator wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania ze strony;
 2. identyfikacji Klientów jako w danej chwili zalogowanych;
 3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Klientów
 4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
 6. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
 7. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
 8. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Przypominamy, że może Pani/Pan w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

Klient, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

 

9) Czy korzystamy z innych technologii?

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że stosujemy następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Państwa w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebook i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

W celu korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie:

 • urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

 

10) Logi serwera

Chcielibyśmy poinformować, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

11) Jak możesz chronić swoje dane?

Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet takie jak: loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp. – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

Należy zachować ostrożność podczas otwierania niestandardowych załączników pochodzących od nieznajomych nadawców lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Administrator nie zaleca instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło, aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Administrator rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

 

12) Zmiana polityki prywatności

Dla Państwa będziemy się starali świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, co może pociągać za sobą konieczność zmiany niniejszego dokumentu. Prosimy, by odwiedzali Państwo naszą Stronę. Powiadomimy Państwa o dokonaniu aktualizacji treści Polityki Prywatności.