Digigames

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.digigames.pl

Preambuła

Digigames to polski sklep umożliwiający zakupienie gier komputerowych w formie cyfrowej.

Korzystanie z usług sklepu www.digigames.pl podlega warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, w tym zasadom ochrony prywatności, warunkom dokonywania zamówień i korzystania ze sklepu. Niniejszy dokument i wszystkie inne warunki korzystania ze sklepu zwane są dalej ogólnie „Regulaminem”. Korzystając ze sklepu wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem. Prosimy o niekorzystanie ze sklepu lub jakiejkolwiek Usługi, jeśli nie akceptujesz Regulaminu.

 

§ 1 Definicje

  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie i realizację zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Klucza do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności. 
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży korzystając ze Sklepu. Klient zawierając Umowę lub działając w imieniu i na rzecz osoby będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oświadcza, że jest uprawniona do podejmowania zobowiązań, zaciągania zobowiązań związanych z zawarciem Umowy w imieniu i na rzecz takiej osoby, a akceptacja niniejszego Regulaminu przez takiego Klienta ma taki sam skutek, jak gdyby zostały zaakceptowane bezpośrednio przez taką osobę trzecią.
  4. Klucz – kod dostępu do Produktu, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu.
  5. Konsument –osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto - konto prowadzone w ramach Sklepu przez Klienta, umożliwiające mu korzystanie z usług Sklepu oraz korzystanie z jego pełnej funkcjonalności.
  7. Polityka prywatności i plików cookies - zbiór zasad regulujących przetwarzanie danych osobowych oraz polityki ochrony prywatności stosowane wobec Klientów. Polityka prywatności i plików cookies stanowi odrębny dokument.
  8. Produkt – gry komputerowe w formie cyfrowej.
  9. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, zawierający zbiór zasad regulujących korzystanie ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Stron
  10. Sklep www.digigames.pl
  11. Sprzedawca – Digigames Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kamionka; adres: ul. Lubartowska 13, 21-132 Kamionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000849390, NIP 7142054251, REGON 386514932
  12. Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zawierana jako umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu,
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Produktami nowymi, pozwalającymi na ich używanie zgodnie z celem, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu Produkty zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.
  3. Klient w celach realizacji Umowy sprzedaży wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości drogą elektroniczną i zgadza się, że wszystkie umowy, zawiadomienia i inne komunikaty, które dostarczy Sprzedawca drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną, chyba że obowiązujące obowiązujące przepisy wyraźnie wymagają innej formy komunikacji.
  4. Klient oświadcza, że przez złożeniem Formularza zamówienia zapoznał się z treścią Regulaminu. Akceptacja treści Regulaminu odbywa się poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia lub przy rejestracji Konta. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczne w celu realizacji zamówienia.
  5. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
  6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności i plikow cookies,  określającą wszystkie szczegóły dotyczące ochrony i wykorzystywania danych osobowych Klienta będących w posiadaniu Sprzedawcy. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przyjętymi zasadami.
  7. Sprzedawca może zapewnić Klientom dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez innych dostawców za pośrednictwem hiperłączy (w postaci linków słownych, banerów, kanałów lub czegokolwiek innego), API i witryn takich dostawców. Zaleca się zapoznanie się z regulaminami tych witryn i ich polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z takich witryn. Użytkownik jest informowany, że Sprzedawca nie ma kontroli nad witrynami internetowymi należącymi do innych dostawców, nie monitoruje takich witryn ani nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za takie strony internetowe, ich zawartość lub produkty lub usługi dostępne na tych stronach.
  8. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
  9. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przekazane Klientowi w niniejszym Regulaminie, są zastrzeżone i zachowane przez Sprzedawcę lub ich właścicieli, licencjodawców, dostawców, wydawców lub inne upoważnione osoby.
  10. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu przez korzystanie ze sprzętu posiadającego dostęp do sieci Internet oraz standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych, w tym umożliwiającej obsługę plików cookies. W celu prawidłowego działania niektórych funkcji Sklepu może być konieczne, aby Klient włączył obsługę języka Java, Java Script, Flash itp., o czym zostanie poinformowany.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności dostępu do Sklepu lub Konta, która może nastąpić z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub problemów technicznych. W przypadku wystąpienia problemów technicznych firma Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego ich rozwiązania.
  12. Sprzedawca zastrzega, że Klucze mogą mieć różne funkcjonalności w różnych krajach lub regionach. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Klucz określonego typu lub zasięgu będzie w pełni funkcjonalny na terytorium, na którym chce z niego korzystać Klient. W przypadku nabycia przez Klienta Klucza w celu skorzystania z niego poza terytorium dla danego Klucza Klient dokonuje zakupu na własne ryzyko i zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń z tego tytułu w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 3 Ogóle obowiązki Klienta

  1. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
  2. Klient zobowiązuje się:
   1. korzystać ze Sklepu w zakresie dozwolonym przez prawo,
   2. nie korzystać ze Sklepu w celu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
   3. nie będzie omijać ani wyłączać zabezpieczeń Sklepu, a także naruszać integralność danych Sklepu,
   4. nie podejmie działań mających na celu naruszenie integralności kodu źródłowego,
   5. nie będzie w żaden sposób zakłócać działania Sklepu, w szczególności przy wykorzystywaniu szkodliwego oprogramowania,
   6. nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do odkrycia haseł dostępu innych Klientów
   7. nie przekaże za wynagrodzeniem ani w żaden inny sposób nie udostępni za wynagrodzeniem części lub całości swojego Konta
   8. nie będzie wykorzystywał w ramach Sklepu żadnych danych zawierających cudze dane osobowe,
   9. nie będą dokonywać płatności przy użyciu cudzych lub skradzionych kart kredytowych / debetowych / przedpłaconych lub środkami pochodzącymi z nieujawnionych źródeł.
  3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa przez Klienta, Sprzedawca zastrzega prawo i możliwość zablokowania konta Klienta.
  4. Klient zobowiązuje się nie (a) powielać, kopiować, pobierać, rozpowszechniać, sprzedawać, rozprowadzać ani odsprzedawać żadnych usług, informacji, tekstów, grafiki, klipów wideo, dźwięków, scenariuszy, plików, baz danych lub list w jakiejkolwiek formie dostępnych w Sklepie lub za ich pośrednictwem oraz nie (b) powielać, kopiować, pobierać, kompilować lub w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną treść zawartą w ramach strony, która jest konkurencyjna w stosunku do Sklepu, lub wykorzystywać treść Sklepu w jakikolwiek inny komercyjny sposób. Zabrania się systematycznego pobierania treści Sklepu w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych i katalogu (przy użyciu robotów, wyszukiwarek, urządzeń automatycznych lub ręcznych) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści lub materiałów dostępnych w Sklepie w celach nieokreślonych w Regulaminie.

 

§ 4 Ogólne obowiązki Sprzedawcy

  1. Sprzedawca oświadcza, gwarantuje, że Produkty i Klucze sprzedawane w Sklepie oraz treści prezentowane w ramach Sklepu:
   1. są autentyczne, odpowiednie, kompletne i zgodne z prawem;
   2. nie zawierają informacji zniesławiających, zawierających groźby, napastliwych, obscenicznych, kontrowersyjnych, obraźliwych, wyraźnych lub dyskryminujących mniejszość;
   3. nie zawiera informacji dyskryminujących lub promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
   4. nie narusza polityki danych osobowych,
   5. nie narusza żadnych obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych (w tym między innymi przepisów dotyczących kontroli eksportu, ochrony praw konsumentów, nieuczciwej konkurencji lub oszukańczej reklamy) ani nie promuje jakichkolwiek zachowań, które mogą naruszać lub naruszać jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub przepisy;
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Klientowi wszelkich niezbędnych informacji, materiałów i zezwoleń oraz wszelkiej uzasadnionej pomocy i współpracy z Klientem w celu pełnego wykonania Umowy.

 

§ 5 Konto Użytkownika

  1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
  2. W trakcie rejestracji Konta Klient dobrowolnie podaje Sprzedawcy dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.
  3. Dokonując rejestracji za pośrednictwem innych portali społecznościowych (np. Facebook) Klient oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać regulaminów wykorzystywanych portali.
  4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu Konta.
  5. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji danych Klienta poprzez poproszenie Klienta o przedstawienie odpowiednich dokumentów, ich kopii, skanów itp.
  6. Po prawidłowej rejestracji w Sklepie, Klient uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu po podaniu loginu i hasła na stronie logowania.
  7. Rejestracja w Serwisie przez Klienta, równoznaczna z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem przez Klienta w całości Regulaminu, Polityki prywatności i plików cookie,
  8. Konto jest udostępniane Klientowi nieodpłatnie i umożliwia mu korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, co jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem sieci Internet.
  9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa przez Klienta Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta.
  10. Kombinacja identyfikatora i hasła jest unikalna dla każdego Konta. Każdy Klient jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy i bezpieczeństwo własnego identyfikatora i hasła oraz za wszystkie działania podejmowane w ramach swojego Konta.
  11. Żaden Klient nie jest uprawniony do udostępniania, przypisywania ani upoważniania do korzystania ze swojego Konta, prywatnego identyfikatora lub hasła przez jakąkolwiek inną osobę. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i skutki działań osób, którym udostępnili dostęp do konta, w szczególności za działania podjęte w Sklepie.
  12. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdym nieuprawnionym użyciu jego hasła lub Konta lub o każdym innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa na jego Koncie.
  13. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy ze względu na jego decyzje jego Konto jest współdzielone przez wiele osób lub nie można go zabezpieczyć, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane naruszeniem bezpieczeństwa i ma prawo zawiesić lub zamknąć takie Konto Klienta bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta.

 

§ 6 Nabycie Klucza, Warunki Umowy

  1. Warunkiem przystąpienia do Umowy jest w pierwszej kolejności wypełnienie internetowego Formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
  2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia Formularza zamówienia oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy. 
  3. Zawarcie Umowy wymaga dostępu do sieci internetowej.
  4. Formularz zamówienia Klient może składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja zamówienia złożonego w Dzień Roboczy po godzinie 16:00 w soboty, w niedziele i święta w kraju zamieszkania Sprzedawcy może zacząć być realizowana przez Sprzedawcę nie wcześniej niż w następnym Dniu Roboczym w kraju zamieszkania Sprzedającego.
  5. Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia jest niezbędne do złożenia zamówienia. Niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia Umowy.
  6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
  7. Zawarcie ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży wykonuje się przez dokonanie przez Klienta wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu, wybranie Produktów, określenie liczby, jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej konieczności wskazanie cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Produktu, Klient wypełnia internetowy Formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład liczba Kluczy, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie. 
  8. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.
  9. Realizacja Umowy następuje przez udostępnienie Klientowi Klucza do Produktu. Dostęp do Produktu odbywa się formie cyfrowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku zawarcia Umowy nie otrzymuje Produktu w formie jego fizycznego odpowiednika (Produktu zarejestrowanego na nośniku danych).
  10. Wysyłka Klucza następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności.
  11. Klucz przesyłany jest na adres mailowy wskazany przez Klienta. Klient nie pobiera Produktu, zaś otrzymuje stosowny Klucz do oprogramowania.
  12. Standardowy czas wysyłki zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi około 24 godziny od zaksięgowania płatności z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.
  13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta prawidłowego adresu do wysyłki Kluczu.
  14. W przypadku, w którym Sprzedawca nie wysłał Klucza w terminie 24 godzin od jego złożenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując korespondencję na adres: support@digigames.pl. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie niezwłocznie w Dni Robocze.
  15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zwrotu płatności.
  16. Klient oświadcza, że jest świadomy i przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia związanego z Klucza wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
  17. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wysłanie Klucza jest realizacją Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Klient wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przez przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca informuje, że ww. zgoda Klienta powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
  18. Kupując Klucz Klient jest odpowiedzialny za przeczytanie pełnego opisu Umowy Sprzedaży oraz warunków sprzedaży Sprzedawcy, zanim zobowiąże się do zakupu.
  19. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że wszystkie informacje i dane podane podczas składania zamówienia są zgodne z prawdą i aktualne.
  20. Ceny Produktów wyświetlane w Sklepie zawierają ustawowy podatek od towarów i usług, jeśli ma to zastosowanie, ale nie obejmują kosztów dostawy, opłat importowych i opłat za przetwarzanie płatności, w przypadku, jeśli takie powinny zostać pobrane, a które zostaną wyświetlone na stronie kasy w oparciu o opcję płatności wybraną przez Klienta.
  21. Sprzedawca ma prawo do zmiany i zmiany cen Produktów wyświetlanych w Sklepie. Nie wpłynie to na cenę Produktów, które zostały zamówione przed wprowadzeniem takich zmian.
  22. Klucz nie jest uważany za kupiony ani zarezerwowany, dopóki płatność nie zostanie zakończona.
  23. Strony potwierdzają, że złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
  24. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego modyfikacji.
  25. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania każdego zamówienia złożonego przez Klienta, które pozostaje niezapłacone przez 48 godzin.

 

§ 7 Płatności

  1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówione Klucze w następujących formach:
   1. w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze 49 1870 1045 2078 1067 5952 0001
   2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (m.in. Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro),
   3. przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU, Pay Pal
   4. płatność Aple Pay Google Pay, Blik,
   5. płatności portfelami elektronicznymi
   6. Płatności ratalne
  2. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zgodnie z żądaniem Klienta fakturą. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient dokonując zapłaty powinien zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę”.

 

§ 8 Zwroty i odstąpienie

  1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta w związku z ze zrealizowaniem w pełni świadczenia zgodnie z Umową za zgodą Klienta. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że wyraził zgodę oraz został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
  2. Sprzedawca gwarantuje wymianę Klucza lub zwrot pieniędzy Klientowi, który zakupił Klucz w Sklepie, w przypadku, jest on wadliwy nieprawidłowy, używany lub unieważniony, ale nie z winy Klienta.
  3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy Klientowi ani dostarczenia nowego Klucza w przypadku, w którym brak możliwości jego wykorzystania wynika z błędnego korzystania przez Klienta.

 

§ 9 Preorder

  1. Sprzedawca może sprzedawać Produkty w przedsprzedaży za pośrednictwem Sklepu (Preorder)
  2. Zamówienie Produktów w ramach Preorder stanowi zarezerwowanie dostępności Produktu i wysyłki Klucza nie później niż 24 godziny po tym, kiedy producent Produkt, upoważniony do jego dystrybucji udostępni Produkt do sprzedaży.
  3. Klient płaci za Produkty zamówione w przedsprzedaży w dniu złożenia zamówienia, ale Klucz do Produktu jest wysyłany do Klienta w terminie wskazanym na stronie Sklepu. Klient przyjmuje do wiadomości, że data otrzymania zamówionego w przedsprzedaży Produktu może się różnić.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że cena Produktu zamówionego w przedsprzedaży oraz termin jego szacowanej dostawy może się różnić.
  5. Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż zamówionego w przedsprzedaży Produktu może zostać anulowana i w takim przypadku cena zapłacona za zamówiony w przedsprzedaży Produkt zostanie zwrócona przez Sprzedającego.
  6. Klient może anulować zamówienie w ramach Preorder nie później niż do 3 dni przed datą premiery Produktu, chyba że Klucz został mu już dostarczony. W przypadku skutecznego anulowani zamówienia Sprzedawca zwróci otrzymane środki. Żądanie zwrotu pieniędzy wypełnione po terminie nie zostaną przyjęte.

 

§ 10 Promocje

  1. Sprzedawca udostępnia Klientom kody promocyjne oraz inne produkty promocyjne. W szczególności udostępnia je w ramach kampanii promocyjnych, na Stronie oraz w ramach fanpage i innych kanałów komunikacji z Klientem.
  2. W przypadku posiadania przez Klienta większej liczby kodów promocyjnych pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie. 

 

§ 11 Oferta abonamentowa (Digigames PRO)

  1. Klient ma możliwość wykupienia abonamentu w ramach Sklepu w cenie wskazanej w Sklepie.
  2. Wykupienie abonamentu umożliwia Klientowi:
   1. zakup Produktów w obniżonych na potrzeby Klientów korzystających z abonamentu cenach,
   2. korzystanie ze stałych rabatów
   3. udział w cyklicznych promocjach i akcjach promocyjnych,
   4. priorytetową obsługę w ramach Preorder

dalej: „Opcje Pro

  1. Sprzedający w każdorazowo będzie decydował o uruchomieniu lub modyfikacji poszczególnych Opcji Pro, informując o tym Klienta.

 

§ 12 Punkty lojalnościowe

  1. Sprzedawca za każde 10 zł wydane w Sklepie przyznaje 1 pkt w ramach programu lojalnościowego.
  2. Klient po uzyskaniu puli 50 punktów otrzyma darmowy dostęp do wybranego Produktu spośród puli Produktów zaprezentowanych mu przez Sprzedawcę.
  3. Klient nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę lub inne rabaty i promocje.
  4. Klient nie ma możliwości wymiany punktów na dostęp do innego Produktu niż wskazane przez Sprzedawcę.

 

§ 13 Reklamacje

  1. Klient może złożyć reklamacje w wybrany przez siebie sposób: pod adresem e–mail: support@digigames.pl  lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres Sprzedawcy. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
  2. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację Sprzedawca rozpatrzy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia lub poinformuje Klienta o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i jego przyczynach ze wskazaniem nowego terminu do rozpatrzenia reklamacji.
  3. Terminy do rozpatrzenia reklamacji ulegają zawieszeniu na czas , jeśli do jej rozpatrzenia potrzebne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji
  4. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało: imię i nazwisko, numer zamówienia, opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, datę zakupu, wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz pozostałe dane pozwalające na rozpatrzenie reklamacji.  
  5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Klient może  zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: support@digigames.pl lub office@digigames.pl

 

§ 14 Współpraca

  1. Sprzedawca umożliwia podjęcie z nim współpracy polegającej na udzieleniu wsparcia w rozpoczęciu działalności indywidualnego sklepu zainteresowanego (dalej: "Współpracownik").
  2. W każdym przypadku Sprzedawca nie ponosi ryzyka działalności gospodarczej Współpracownika ani odpowiedzialności za zakładany przez Współpracownika poziom obrotu osiąganego w ramach tej działalności.
  3. Zakres współpracy zależy od pakietu wykupionego przez Współpracownika. W ramach każdego pakietu Sprzedawca przygotowuje ramy sklepu, dostarcza odpowiednie do jego obsługi narzędzia i dostęp do Produktów w cenach hurtowych.
   1. Pakiet starter – obejmuje stworzenie podstawowego sklepu internetowego oraz dostęp do Produktów w cenach hurtowych,
   2. Pakiet Standard – usługi pakietu standard poszerzone o integrację systemów płatności, integrację z magazynem Sprzedawcy za pomocą systemu Api,
   3. Pakiet Premium – stworzenie sklepu internetowy PRO, dostęp do Produktów w cenach hurtowych, integrację z systemem płatności, ntegracja z magazynem Sprzedawcy poprzez API, pakiet marketingowy,promocje i pakiety dla partnerów PRO
  4. Płatności w ramach pakietów uiszczane są co miesiąc.
  5. Szczegółowe warunki współpracy określa umowa ze Sprzedawcą.

 

§ 15 RODO i Polityka prywatności

  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza informacje dotyczące Klientów, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.), Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.), przy zachowaniu wszelkich wymaganych prawem zabezpieczeń.
  2. Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych osoba, której dotyczą dane osobowe może skontaktować się ze Sprzedawca adresem mailowym: office@digigames.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Lubartowska 13, 21-132 Kamionka.
  4. Zakres informacji przetwarzanych przez Sprzedawcę jest zgodny z formularzami. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do realizacji Umowy. Administrator za każdorazową zgodą Użytkownika może uzyskać i przetwarzać także inne podane dobrowolnie przez Klienta dane osobowe.
  5. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się ze zobowiązań przez Sprzedawcę, o których mowa w Regulaminie.
  6. Administrator za dodatkową zgodą Klienta jest uprawniony do wykorzystywania danych w celach marketingowych oraz do udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych innym administratorom danych osobowych.
  7. Szczegółowe zasady opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

 

§ 16 Rękojmia, Odpowiedzialność, siła wyższa

  1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w szczególności, gdy jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy, w tym w szczególności siłą wyższą. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy i inne tego typu oprogramowania lub działalność hackerską.
  3. Przez przypadki siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenia, którym nie można było zapobiec, pozostające poza rozsądną kontrolą Stron.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem, związanych z nieprawdziwym lub nieprawidłowym podaniem danych, udostępnieniem przez niego danych osobom trzecim.

 

§ 17 Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

  1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności z ważnych przyczyn to jest: 

17.2.1. zmiany przepisów prawa;

   1. zmiany sposobów płatności i dostaw;
   2. zmiany kursu walut, 
   3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, 
   4. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. 
   5. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
   6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Klientów
  1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  2. Sprzedawca, o ile to będzie możliwe, o zamierzonej zmianie informuje na stronie Sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klienci mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
  3. Modyfikacje niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla Użytkowników w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.

 

§ 18 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie.
  3. Strony będą dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów